Cenník

PREPRAVNÝ PORIADOK
spoločnosti AUTOVEBER s.r.o. – názov taxislužby  DODO TAXI Trenčín
Vypracovaný v súlade so zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákonom č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl.1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti DODO TAXI
/AUTOVEBER s.r.o./ v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie
prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.
(2) Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke
dopravcu www.dodotaxi.sk, a v sídle spoločnosti. Po jeho zverejnení je jeho
obsah súčasťou každej zmluvných o preprave a úprave práv a povinnosti účastníkov.
(3) Na účely tohto prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej
cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na
poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na
základe zmluvy o preprave osôb.

Čl.2
Taxislužba
(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy
jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť
v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.
(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných
podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách
taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.
(4) Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim
a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na
území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,
b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke
vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou
autobusovej linky alebo
c) prostredníctvom dispečingu.

Čl.3
Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný
a) prevádzkovať cestnú dopravu (taxislužbu) podľa prepravného poriadku,
b) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu,
parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich
a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení
e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej
základne, alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej
dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.
h) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na
svojej webovej stránke www.dodotaxi.sk a v sídle – prevádzke spoločnosti.
i) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy
vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo
vozidle taxislužby.
j) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich
batožiny.
k) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe
vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v
rovnakom rozsahu.

Čl.4
Vozidlo taxislužby
(1) Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré
a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby;
toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom
prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak
ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,
c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá,
ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného
a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom.
d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom
pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného
e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na
zdraví alebo na jeho majetku,
f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom
TAXI, pokiaľ je taxík voľný – musí byť rozsvietený.
g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci
celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor
s objemom najmenej 375 dm3
h) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
i) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb
a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,
j) má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky
k) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

Čl.5
Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby
(1) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla
taxislužby. Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto
a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny
oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b) má najmenej 21 rokov,
c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný.
(2) Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného
poriadku, najmä
a) prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta
a cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom
mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich alebo kdekoľvek na ceste
počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
b) používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné, alebo
obsadené cestujúcim alebo zadanou objednávkou,
c) naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie,
e) uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia;
inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh.
f) vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí,
ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb,
g) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe
alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
h) mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
i) mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na
požiadanie nahliadnuť do nich.
(3) Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak
a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov,
poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy,
cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje
zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie
vodiča počas jazdy,
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje
alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou
batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča
alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar
nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich
veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich
ani v batožinovom priestore.

Čl.6
Výkon činnosti taxislužby
(1) Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
(2) Dopravca ponuka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla
taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho
podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je
určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .
(3) Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem
o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla
taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
(4) Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách na semafore, v kolónach,
prejdenými km (pri obchádzkach).
(5) Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť
a) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
b) nástupné miesto prepravovanej osoby,
c) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu
(6) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na
prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými
predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.
(7) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
(8) Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – dispečingu aj
prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky,
balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom
pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne. Takéto predmety
možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.
(9) Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič
vozidla taxislužby.
(10) Vo vozidle taxislužby sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pričom počet prepravovaných osôb nesmie byť
vyšší, ako je počet miest (vrátane vodiča) uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
(11) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého
umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá
prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný
pás ktorým je vybavené vozidlo.
(12) Po vykonaní prepravy je vodič taxislužby povinný vydať na požiadanie cestujúcemu
potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčne číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatene cestovne,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

Čl.7
Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah
Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy
preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a)prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území
určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby
b) vo svojom sídle,
c) prostredníctvom dispečingu,
pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústnou objednávkou cestujúceho, ktorý dáva
bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na
určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.
Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť
sa s platným cenníkom taxislužby.
Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na vyžiadanie vydať cestujúcemu
potvrdenku.
Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujú-
ceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla
taxislužby podľa podmienok čl. 5 prepravného poriadku.
Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok
prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určene cestovné podľa
cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je
vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený
úrok z omeškania.

Čl.8
Ukončenie platnosti zmluvy o preprave
Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom
splnene podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak
a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí,
konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera
b) na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou
vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby
c) ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy
d) vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič
vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl.9
Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami
1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča
obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných
vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie
alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený,
alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o
vozidlo taxislužby,
e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar
nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo
taxislužby,
f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť
alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom
priestore.
2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju
vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň
nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na
polícií..
3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o
hodnovernosti jeho tvrdenia, vec mu je následne vydaná.
4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl.10
Zodpovednosť
Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho
riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny
dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú
cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa
cenníka taxislužby,
Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl.11
Reklamácie, sťažnosti, náhrada škoda
1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať
reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy.
Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
2. Cestujúci je oprávnený reklamovať nespokojnosť s prepravou nasledovnými spôsobmi:
a) Doručením reklamácie na mail dopravcu.
b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.
3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej
musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce
uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu),
4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej
doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote
nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.
5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou
podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách
prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu
dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou dopravným prostriedkom (§ 427 až 431).
7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných
spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo si môže uplatniť súdnou cestou
8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu
spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
9. Pravo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo
veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u
dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo
dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie
dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

Čl.12
Mimoriadna udalosť
Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej
dopravy – taxislužby sa považuje:
a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a
bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a
umožniť jej obnovenie,
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.
Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu
cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej
desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
a) ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne
vrátiť po poskytnutia privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Čl.13
Záverečné ustanovenia
Tento prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci
majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené
v prepravnom poriadku.
Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami
a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami
vyplývajúcimi z prepravného poriadku.
Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o
zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v obchodných miestach
dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.dodotaxi.sk s uvedením dátumu, od
ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr
po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí
so zmenou prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do
30 dní odo dňa platnosti nového prepravného poriadku .
Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové
vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej
lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že so
zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny
riadia zmeneným prepravným poriadkom .
Pôsobnosť tohto prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou
dohodou cestujúceho a dopravcu.
Tento prepravný poriadok bol zverejnený dňa 01.01. 2014.